O Nas

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji wielu pokoleń inżynierów i techników skupionych początkowo w powstałym w 1919 roku Zrzeszeniu Gazowników Polskich. Organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej, przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy:

 • od 1922 r. – Zrzeszenie Gazowników, Wodociągów i Techników Sanitarnych;
 • od 1952 r. – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych;
 • od 1957 r. – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych to niezależna i dobrowolna organizacja naukowo-techniczna, skupiająca osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, ma charakter proekologiczny, w swojej działalności skupia się na rozwoju i propagowaniu metod oraz urządzeń inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego.
Symbolami Stowarzyszenia są sztandar i odznaka organizacyjna. Działalność statutowa opiera się na pracy społecznej członków.
Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa.
Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.
Osoby i organizacje szczególne zasłużone dla PZITS honorowane są poprzez nadanie złotej lub srebrnej odznaki, a także medali i dyplomów.

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA

Rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i innych osób, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Stowarzyszenie cele statutowe realizuje poprzez:

 • organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo -technicznych;
 • opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków;
 • współdziałanie z właściwymi organami w nadawaniu uprawnień zawodowych: budowlanych i energetycznych;
 • nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy;
 • prowadzenie informacji naukowo-technicznej i patentowej;
 • przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne;
 • prowadzenie samopomocy koleżeńskiej;
 • prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami branżowymi.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Naczelne władze Stowarzyszenia:

 • Zebranie Delegatów;
 • Zarząd Główny;
 • Główna Komisja Rewizyjna;
 • Główny Sąd Koleżeński.

Kadencja władz trwa 4 lata.

Skład Zarządu Głównego:

 • Prezes;
 • Członkowie wybierani przez Zebranie Delegatów;
 • Prezesi Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia;
 • Sekretarz Generalny;
 • Prezes Stowarzyszenia poprzedniej kadencji.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Członkowie Stowarzyszenia:

 • Zwyczajni;
 • Honorowi;
 • Wspierający;
 • Korespondenci.

CZŁONKOSTWO WSPIERAJĄCE

Członkowie wpierający PZITS:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • jednostki nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane problematyką w specjalnościach technicznych reprezentowanych przez PZITS lub rozwojem działalności Stowarzyszenia.