R Z E C Z O Z N A W C Y   B U D O W L A N I


mgr inż. IRENA ŻYWUSZKO
Rzeczoznawca budowlany
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujących:
– projektowanie instalacji sanitarnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz instalacji urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód
– ocenianie i badanie stanu technicznego sieci i instalacji sanitarnych- w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3 
(Decyzja Nr 1/Rz/98 Wojewody Zachodniopomorskiego)mgr inż. AMADEUSZ SZEJBA
Rzeczoznawca budowlany
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej obejmującej:
kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz ocenianie i badanie stanu technicznego
w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wodociągowych i cieplnych uzbrojenia terenu
(Decyzja Nr 7/Rz/02 Wojewody Zachodniopomorskiego)prof. zw. dr hab. inż. WŁADYSŁAW SZAFLIK
Rzeczoznawca budowlany
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych i sieci cieplnych obejmujących:
– projektowanie sieci cieplnych uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych;
– kierowanie nadzorowanie i kontrolowanie budowy, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci instalacji oraz ocenianie i badanie stanu technicznego
w zakresie sieci cieplnych i instalacji sanitarnych- w budownictwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3
(Decyzja Nr 9/Rz/02 Wojewody Zachodniopomorskiego)mgr inż. MAREK KISIELIŃSKI
Rzeczoznawca budowlany
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
(Decyzja Nr RZE/X/075/05/06 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)